پيشرفته
 
 
 
 
 
        طنز و کاریکاتور عنوان موضوع
اگه تقلب بشه... پارازيت روي موج ايرانراه 12
قيامت - جنبش قطع برق - تقلب در کنکور پارازيت روي موج ايرانراه 12
نیمی از یک خیابان بلند بشارت پيروزيراه 1
راه نا بشارت پيروزيراه 1
راه
هم‌اينک نيازمند رأي سبزتان هستيم بشارت پيروزيراه 1
بهار در سیما نظارت شعاريراه 2
راه نا نظارت شعاريراه 2
با انقلاب متحول شدم به سوي مجلس سايهراه 3
اندر آداب مذاکرات، دیپلماتیک به سوي مجلس سايهراه 3
راه نا به سوي مجلس سايهراه 3
وقایع اختلافیه به سوي مجلس سايهراه 3
عبور از مضحکه با طنز تلخ شهدا براي چه آينده اي جنگيده اندراه 5
راه نا شهدا براي چه آينده اي جنگيده اندراه 5
نیازمندی‌ها شهدا براي چه آينده اي جنگيده اندراه 5
پژواک آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
کاریکاتور آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
دسته بندي هاي برگزيده
موضوعات