پيشرفته
 
 
 
 
 
        تئاتر عنوان موضوع
دشمن‌شناسانِ دوست‌فراموش قلعه گنج انقلابراه 18 - 19
محتوا مهم بود نه قالب قلعه گنج انقلابراه 18 - 19
25 سال جاسوسی در لباس سپور قلعه گنج انقلابراه 18 - 19
نهضت حروفیه بشارت پيروزيراه 1
آن زمان تئاتر مردمی بود بشارت پيروزيراه 1
ما برای پول کار نمی‌کردیم بشارت پيروزيراه 1
تئاتر انقلاب در ناولارک کارخانه پپسی و مسجد گرمسار نظارت شعاريراه 2
تعزیه و زندگی نظارت شعاريراه 2
مخاطب ما کار مردمی می‌خواست به سوي مجلس سايهراه 3
شکیبایی بازیگر آثار ماندگار ده سال جلوتر از جامعهراه 4
از انجمن قلم خرمشهر تا انقلاب اسلامی ویرجینیا ده سال جلوتر از جامعهراه 4
کوچه چهاردهم حقيقت برو گم شو!راه 9
دسته بندي هاي برگزيده
موضوعات