پيشرفته
 
 
 
 
 
        مستند عنوان موضوع
25 سال جاسوسی در لباس سپور قلعه گنج انقلابراه 18 - 19
تجدد به ضرب سرنیزه آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
در حـــد يک بـوق...! پارازيت روي موج ايرانراه 12
مقابله با فراموشی بشارت پيروزيراه 1
از خودمان عقب‌تریم بشارت پيروزيراه 1
اختراع دوباره دوربین! نظارت شعاريراه 2
شکست دشمن با دوربین نظارت شعاريراه 2
انجمن مادران سربرنتیسا به سوي مجلس سايهراه 3
مستندسازی جوششی به سوي مجلس سايهراه 3
جنایت سامرا و روزمرگی‌های چند سرباز ده سال جلوتر از جامعهراه 4
کتاب، مجله، نرم‌افزار گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی راه 10
بخشی از فیلم‌نامه اولیه مستند داستانی «زمین هسته‌ای» گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی راه 10
در دست بررسی است... گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی راه 10
از میقات تا نیویورک آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
مادران سربرنیستا حقيقت برو گم شو!راه 9
فرعون ديروز فرعون امروز حقيقت برو گم شو!راه 9
تلویزیون، قسم حضرت عباس و دم خروس! نگاهی به حال و آینده توزیع در جبهه فرهنگی انقلاب راه 13
دسته بندي هاي برگزيده
موضوعات