پيشرفته
 
 
 
 
 
        جلال آل احمد عنوان موضوع
در خدمتیم جنگی که بود جنگی که هستراه 11
غمی دیگر جنگی که بود جنگی که هستراه 11
فوق‌العاده نترس بود جنگی که بود جنگی که هستراه 11
عنصری بدبین، عصبی و ناراحت! جنگی که بود جنگی که هستراه 11
آدم پراتیكی بود جنگی که بود جنگی که هستراه 11
به حرفهایش عمل می کرد جنگی که بود جنگی که هستراه 11
می‌رفت بین مردم جنگی که بود جنگی که هستراه 11
غربزدگی و عبور از جلال جنگی که بود جنگی که هستراه 11
این خط صاحب دارد جنگی که بود جنگی که هستراه 11
دسته بندي هاي برگزيده
موضوعات