پيشرفته
 

موضوعات :

 • مجلس شورای اسلامی
 • تاریخ انقلاب

 • کلمات کليدي :

 • انتخابات و رأی
 • تاریخ نویسی انتخابات

 • مطلب بعدي >   2008 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 1 : بشارت پيروزي

  جمع‌آوری اسناد و خاطرات انتخابات

  فراخوان دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي

   جمع‌آوري اسناد و خاطرات انتخابات

   

  سابقة تاريخي ايرانيت ما مقولة «انتخابات» را در حافظه ندارد. تا همين صد سال پيش مجلس هم نداشتيم و دقيقا 30 سال قبل در اين مملكت شاه داشتيم و نهاد شاهي. پاي انتخابات مجلس با ورود مشروطيت به ايران باز شد. معروف است در آن ايام پيرمردي با الاغش از يكي از دهات اطراف اصفهان به شهر رفته بود كه براي اهالي قند وچاي بخرد، مردم توي شهر شعارهاي مشروطه‌خواهي سرمي‌دادند. او كه سواد نداشت و معني خيلي از شعارها را نمي‌دانست مرتب خرش را هي مي‌كرد و تند تند شعار مي‌داد:«ما هم همين‌طور، ما هم همين‌طور..»

  ***

  سابقة تاريخي  اسلاميت ما البته متفاوت است. درعصر حكومت نبوي ابتناء آنچه امروز «انتخابات و راي» ناميده مي‌شود، دو آية شريفة قرآن در باب مشورت بود و تجليات عيني مختلفي همچون تصميم دو نوع دفاع متفاوت در جنگهاي احد و خندق را داشت. آنچه ازدوران حكومت پنج سالة عدل علي(ع) و كتاب نهج‌البلاغه مستفاد مي‌شود آنست كه حقوق و تكاليف مردم و حكومت متقابل است و مبناي هر نوع اخذ و ارائه مشورت از سوي مردم و حاكمان عمل به دو فريضة حياتي امربه‌معروف ونهي‌ازمنكر است. دو فريضه‌اي كه با نگاه سيستمي به قوانين سياسي– اجتماعي يك جامعة اسلامي موتور محركة هرنوع «اصلاح و اصلاح‌طلبي» و سوپاپ اطمينان نظام سياسي براي جلوگيري از«انسداد سياسي» (جلوگيري ازمشاركت مردم در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي) و هرنوع «فساد»(به‌عنوان علت‌العلل اصلي نابودي همة نظام هاي اجتماعي) است.

  ***

  با ورود آراء و افكار تجددخواهانه و پيروزي اولية انقلاب اسلامي مشروطيت بالاخره درايران انتخابات برگزار و «مجلس شوراي ملي» تشكيل شد، اما پارلمانتاريسم از يك‌سو جدالهاي «نظري» فراواني بر سر قانونگذاري و انتخابات بوجود‌ آورد و از يك سوي ديگر نهاد مجلس در عمل به «ويتريني» بي‌محتوا براي حفظ پز مردمي و دموكراسي بودن نظام بدل شد. گل سرسبد اين نهاد و انديشة مدرن هم آيت‌ا... مدرس، سيدي خداترس، بود كه نه ازتربيت شدگان مكاتب دموكراسي غربي؛ بلكه مجتهدي برخاسته از عمق نهاد سنتي و ديني حوزه‌هاي اصفهان و نجف بود كه برحسب وظيفه و در قله‌هاي عملي امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر به عنوان نمانيده‌اي مومن، ‌آزادي‌خواه، مستقل و ضد ظلم شهرت يافت. مصدق هم البته به مدد پارلمان به صندلي نخست وزيري رسيد و درخشان ترين تصميم تاريخ پارلمان ايران يعني« ملي شدن صنعت نفت» را اجرا كرد. اگرچه همدستي انگليس و آمريكا در كودتايي اين حركت اصيل را عقيم كرد، اما سالها بعد ازكودتاي 28مرداد هم، انتخابات مجلس شوراي ملي برگزار شد ولي موضوعيت نداشت و طريقي بود براي ادامه ديكتاتوري محمدرضا. ادبيات حاكم بر آن دوران به خوبي در خاطرات اسدالله‌ علم و ارتشبد فردوست تجلي يافته است.

  ***

  مردمي بودن نمايندگان، اسلامي بودن مجلس و «موضوعيت داشتن انتخابات» سه ستون خيمة پارلمان در مردم سالاري ديني است. تكيه بر موضوعيت داشتن انتخابات، موجد يك فرهنگ سياسي مشورت عمومي است كه در ادبيات جامعه شناسي، درتقسيم‌بندي انواع مشاركت سياسي محدود، تبعي وفعال، درزمرة مشاركت فعال-كه طي آن حق و تكليف با هم تلازم دارند- قرار مي‌گيرد. با توجه به سابقة 2500سالة استبداد در ايران ايجاد چنين فرهنگي جداي از جدالهاي سياسي فصلي انتخابات، ابعاد اقتصادي، فرهنگي، هنري و رسانه‌اي نيز دارد. «موضوعيت انتخابات» در انديشة امام از آن روست كه اگر مردم جايي در فرايندهاي تصميم‌گيري نداشته باشند، دو فريضة امربه‌معروف ونهي‌ازمنكر در رابطة مردم و حاكمان حذف مي‌شوند و با استحالة مديران و دستگاههاي اجرايي، چيزي از آرمانهاي انقلاب باقي نمي‌ماند. با اين مقدمه تاسيس دفتر تاريخ و هنر انتخابات ضرورت دارد و همانگونه كه دفتر هنر وادبيات دفاع مقدس به ثبت رسيد، حفظ، بازتوليد، توزيع وتبليغ ادبيات دفاع مقدس مي پردازد، دفتر هنر وادبيات انتخابات» با رويكرد ديني نيز رسالت سنگيني بردوش دارد.

  به طور اجمالي اين دفتر را مي توان درموارد زير بر شمرد:

  1-تدوين فرهنگ وادبيات ايجاد شده درباب انتخابات ونقد آن با هدف ايجاد فرهنگ ديني انتخاباتي.

  2- تبيين ضرورت تربيت سياسي متناسب با فرهنگ رقابت، مشاركت و انتخابات در قالب ادبيات وهنر.

  3- برجسته‌سازي مشاركت مردمي در قالبهاي هنر و ادبيات با توجه به تازگي مردم‌سالاري در ذهنيت تاريخي ايرانيان.

  4- ايجاد زمينه‌هاي هويت‌سازي تاريخ انقلاب و نيز همكاري جمعي در اذهان جوانان و نسل‌هاي جديد.

  5- تدارك پشتوانة داستان‌نويسي و به‌تبع آن ايجاد زمينه‌هاي شكل‌گيري فيلمنامه‌هايي در جهت توسعة فرهنگ درست انتخاباتي جهت رونق بخشيدن به سينماي سياسي- اجتماعي و انتقادي.

  6- طرح انتقادي منازعات سياسي موجود در بسترهاي فرهنگي سالم و ايجاد زمينه هاي اخلاقي شدن منازعات.

  7- فرهنگي كردن نقد سياسي جناحهاي سياسي.

  8- تقويت «تاريخ نويسي انتخابات» با توجه به كثرت برگزاري آن بعد ازانقلاب (بطور متوسط هرسال يك انتخابات) و گسترة متنوع ومتفاوت انتخابات در اقصي‌نقاط كشور با توجه به مولفه‌هاي فرهنگي متفاوت موجود دراستانهاريا، شهرها و روستاي كشور و نيز تفاوتهاي قومي، مذهبي وزباني.

  9-تهيه آرشيو كاملي از عكس، خاطره، تك‌نگاري و... از برگزاري انواع انتخابات دراقصي نقاط كشور. چرا كه كشوري كه بطور متوسط هر سال در آن يك انتخابات برگزار مي‌شود، به همين تعداد كتاب در قالب گزارش‌هاي توصيفي هم ازاين نوع مردم‌سالاري ندارد؟

  اين دفتر از كلية افرادي كه خود را متعلق به جبهة فرهنگي انقلاب اسلامي مي دانند دعوت مي كند كه در هر كجاي ايران كه هستند، تحولات انتخاباتي خود را در ايام مجلس هشتم با نگاهي ديني رصد كنند و انواع گزارش، عكس، خاطره، تك‌نگاري، تبليغات كانديداها و... را به دفتر مجله راه ارسال نمايند.)

  10- نشان دادن فرايند استحالة مديريت ها و روش ها درعرصة سياسي با ابزار ادبيات در جهت حفظ آرمانهاي انقلاب.

  11-« تعميق زمينه هاي مردم سالاري ديني» با توجه به همه فهمي ادبيات براي عامة مردم.

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه