پيشرفته
 

موضوعات :

 • جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
 • مدیریت فرهنگی

 • کلمات کليدي :

 • پیامبر
 • انقلاب اسلامی
 • جهاد اکبر

 • علي محمد مودب

  ديگر مطالب اين نويسنده :

 • یادداشت ماه/ شعر

 • در جاده‌های تف‌زده پای درنگ سوخت

 • سلمان هراتی و مسئله «ادامه»

 • دو تذکر در باره کار فرهنگی

 • نوآوري مبتني بر سنت

 • ما شاه‌تان بودیم، چه کیفی می‌داد!

 • خلاقيت وتعهد

 • ایران را کارگاه داستان نویسی کنیم!

 • از علي گرگي تا علي گوسفند!

 • آوردگاه آمــاتورها و حرفـــه‌ای ها!

 • مطلب بعدي >   2758 تعداد بازديد
  10.00 (1 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 8 : تاوان دموكراسي بيش از اندازه

  میدان های خالی جهاد
  تذکری به نیاز امروز انقلاب اسلامی

  ▪  امام على عليهالسلام: رسول خدا (ص) گروهي را به سريهاي اعزام کرد، پس هنگامي که بازگشتند، فرمود: مرحبا بر گروهي که جهاد اصغر را انجام دادند و جهاد اکبر بر آنان باقي  مانده است، گفته شداي فرستاده خدا! جهاد اکبر چيست؟ فرمود: مبارزه با نفس.
  ▪  پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: كسي كه جهاد نكرده يا آرزوي جهاد نداشته باشد و بميرد به نوعي نفاق مرده است.
  ▪   امام علي عليهالسلام: هـمانا جهاد يكي از درهـاي بهشت است كـه خداوند آن را براي اولياي خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محكم اوست.
  ▪  امام علي عليهالسلام: خداوند جهاد را واجــب گـردانيد و آن را بزرگ داشت و مايه پيروزي و ياور خود قرارش داد. به خدا سوگند كار دنيا و دين جز با جهاد درست نميشود.
  ▪  امام علي عليهالسلام: جهاد چهار شاخه دارد: امر به معروف، نهي از منكر، پايداري در جبهههاي جنگ و دشمني با تبهكاران.
  ▪  امام حسين عليهالسلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه جهاد سنّت (پيامبر) است يا فريضه (الهى)؟ ـ: جهاد چهار گونه است: دو گونه آن فريضه (الهى) است و گونه ديگر سنّتي است كه جز به فريضه بدان دست نيازند ويك جهاد نيز (تنها) سنّت است. امّا آن دو جهاد كه فريضهاند: يكي جهادِ آدميبا نَفْسِ خويش است در بازداشتن نَفْس از نافرماني نسبت به خدا، كه بزرگترين جهاد است، وديگري پيكار (و جهاد) با كافراني كه هممرز شمايند كه آن نيز فريضه است. امّا آن جهاد كه سنّتي است كه جز به فريضه بدان دست نيازند، جهاد با دشمن است كه بر تمامِ امّت واجب است و اگر آن جهاد را ترك كنند، بر آنها عذاب درآيد و اين عذاب تمامِ امّت را در برگيرد وآن جهاد، بر امامْ سنّت است و تعريفش آن است كه امام با امّت بر سرِ دشمن تازد و با دشمنان جهاد كند. امّا جهادي كه فقط سنّت است، برپا داشتن هر سنّتِ (نَبَوى) است كه انسان بر پاي دارد ودر بر پا نگهداشتن و برآوردن و زنده كردن آن مبارزه كند. پس سعي و عمل در راه آن بهترين اعمال است، زيرا زنده داشتنِ سنّت است، و پيامبر خدا صلي الله عليه وآله فرمود: «هركس سنّت و قانونِ نيكي را بنيان گذارد، پاداشش از آنِ اوست و نيز از ثواب همه آنان كه تا روز قيامت بدان عمل ميكنند، بهره ميبرد بيآنكه از ثواب خودِ آنان چيزي كاسته شود.».
  ▪  پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: برترين جهاد اين است كه صبح خود را با اين نيّت آغاز كند كه به احدي ستم روا ندارد.
  ▪  پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: هان! مبادا ترس از مردم مانع از آن شود كه كسي حقّ را بداند و نگويد. بدانيد كه برترين جهاد سخن حقّي است كه در برابر فرمانرواي ستمگر و منحرف گفته شود.
  ▪  پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: هر گاه مردم به دينار و درهم بـخـيل شـوند (انفاق نكنند) ومبادله عينه كنند ودنبال گاو وگوسفند خود روند و جهاد در راه خدا را واگذارند، خداوند آنان را به خواري افكند و طوق ذلّت را از گردنشان بر ندارد، مگر آنگاه كه به دين خود برگردند.
  ▪  بيهقي از اسماء دختر يزيد انصاري نقل ميكند كه نزد پيامبر صلي الله عليه وآله ـ كه در جمع اصحاب نشسته بود ـ آمد و گفت: پدر ومادرم به فدايت! من به نمايندگي از طرف زنها نزد شما آمدهام وـ فدايت شوم ميدانم كه هيچ زني در شرق وغرب عالم نيست كه سخن مرا بشنود مگر اينكه با من هم رأي خواهد بود. خداوند تو را به حقّ، سوي مردان و زنان فرستاد و ما هم به تو و خدايي كه تو را فرستاده است ايمان آورديم. ما طايفه زنان محدود و محصور هستيم و اساس خانههاي شما ميباشيم وخواهشهاي شما را برميآوريم و فرزندان شما را حامله ميشويم امّا شما مردها بر ما برتريهايي داريد. مثلاً نماز جمعه و جماعت ميخوانيد، به عيادت بيماران ميرويد، تشييع جنازه ميكنيد و پياپي به زيارت حجّ ميرويد و بالاتر از همه اينها، جهاد در راه خداست. هرگاه مردي از شما براي حجّ يا عمره يا جهاد از خانه بيرون ميرود، ما اموال شما را حفظ ميكنيم و پارچههاي لباسهايتان را ميبافيم وفرزندانتان را تربيت ميكنيم. پس،اي رسول خدا، آيا در اجر و ثواب شريك شما نيستيم؟
  پيامبر صلي الله عليه وآله كاملاً رو به اصحاب خود كرد و فرمود: آيا تا به حال شنيدهايد كه زني در پرسش از امور دين خود به اين خوبي سخن بگويد؟ عرض كردند:اي رسول خدا، گمان نميكرديم كه زني تا بدين پايه برسد!
  سپس پيامبر صلي الله عليه وآله رو به اسماء كرد وفرمود:اي زن، برگرد و به زناني كه تو را به نمايندگي فرستادهاند اعلام كن كه نيكو شوهرداري هريك از شما زنان و جلب رضايت مردش و پيروي كردن از نظر موافق او (در كارى) با همه اين اعمال (كه براي مردان نام بردى) برابري ميكند. اسماء در حالي كه از شادي تهليل (لا اله الااللّه )و تكبير (اللّه اكبر)ميگفت، برگشت.
  ▪   پيامبر خدا صلي الله عليه وآله ـ در پاسخ بــه سؤال از شاعرانـ: همانا مؤمن با شمشير و زبان خود جهاد ميكند؛ سوگند به آن كه جانم در دست اوست، سخنان شاعران (مؤمن) چون تيري است كه به دشمن ميزنند.
  ▪  امام صادق عليهالسلام: برترين جهاد، روزه گرفتن در هواي گرم است.
  ▪  امام علي عليهالسلام: هركه نفس خود را شناخت، به جهاد با آن برخاست و هر كه آن را نشناخت، به حال خود رهايش ساخت.
  ▪  امام علي عليهالسلام: همه كارهاي خوب و جهاد در راه خدا، در مقايسه با امر به معروف و نهي از منكر چيزي نيست، مگر همچون آب دهاني كه در دريايي ژرف انداخته شود.
  ▪  امام علي عليهالسلام: كسي كه در راه خدا جهاد كند و به شهادت رسد، اجرش بيشتر از آن كسي نيست كه بتواند گناه كند ولي عفّت ورزد.
  ▪  پيامبر خدا صلي الله عليه وآله: سـه چيز است كه بـا وجود آنها هيچ عملي سود نميبخشد: شريك قراردادن براي خدا، نافرماني و آزردن پدر و مادر و گريختن از جهاد.
  ▪  امام كاظم عليهالسلام ـ در پـاسخ بـه اين پـرسش كـه جـهاد بـا كـدام دشمن واجبتر است: آنكه از همه به تو نزديكتر و دشمنيش با تو بيشتر است... و كسي كه دشمنان تو را به ضدّت تحريك ميكند و آن شيطان است.

  رو به روي تو جهاني گرد آمده است، انساننماهايي با قيافههاي مختلف، صهيونيستهاي عرب، همه رئيسجمهورها و نخستوزيرهاي بشردوست! همه رسانههاي خبري از فاکسنيوز تا العربيه، همه ستارهها و رقاصههاي هاليوود، سياهپوستهاي نژادپرست! نويسندگان، سربازان، ژنرالها، آخرين ورژن دبيرکل سازمان ملل، رو به روي تو جهاني گرد آمده است در آنسوي ميدان، با همه توان علمي و تخصصي ممکن براي نوع بشر تا امروز، با پيشرفتهترين مدلهاي هواپيماها و بمبها، با پشتگرمي همه بورسهاي جهان، با مدلهاي متنوع محصولات آرايشي، الکترونيکي،....

  در آنسوي ميدان، ساحران گرد آمدهاند، با انواع طنابها و چوبها،

  و در اينسوي ميدان، تو چون غزه، کودکي هستي نوپا!

  از خودت  سؤال ميکني: حضرت موسي عليهالسلام بر چه عصايي تکيه زده بود در مقابل آن خيل مخوف که فرعون برانگيخته بود؟ اصلا بياييم نزديکتر، امام خميني (ره) در چه عوالمي سير ميکرد که فرمود: آمريکا هيچ غلطي نميتواند بکند؟

  گاهي فکر ميکني کاش دسترسي به کعبالاحباري، کسي داشتي، تا از او ميپرسيدي: مسئله يا شيخ! عصاي حضرت کليم از چوب چه درختي ساخته شده بود؟ گاهي فکر ميکني مدتي به تقيه تسليم ميشوم و در اين خيل درميآيم تا به آخرين فناوريها دست پيدا کنم، آنگاه ميدانم چه کنم! و گاهي هيچ فکري نميکني و خوابت ميبرد!

  بيدار ميشوي، کودکي با چهرهاي خونين، زير بمباران ميدود و فرياد ميزند:حسبنا الله و نعم الوکيل!

  به يقين معجزه جاودانه پيامبر خاتم، بيشتر از همه معجزات همه رسولان الهي، معجزه است! يعني بيشتر از يد بيضا نورانيت دارد، بيشتر از دم عيسي زنده ميکند، و بيشتر از عصاي کليم اسباببازيهاي ساحران را ميبلعد!

  چرا پاکستان سلاح هستهاي دارد، اما شخصيت بينالمللي زنده و موثري ندارد، چرا عربستان پول دارد اما وجود ندارد، چرا جهان اسلام همه چيز دارد، اما هيچ چيز ندارد؟!
  عصاي موسي جان محکم اوست، جاني که با برهانهاي پروردگارش محکم شده است و ميداند که همه حرکات ساحران، و همه دبدبه و کبکبه کنفرانس شرمالشيخ خيالي است که رسانهها ايجاد ميکنند،  تو خيال ميکني که آنها سعي ميکنند! اما آنها سعي ميکنند تا تو خيال کني!

  کتابي را برميداري و برخي احاديث و روايات جهاد را مرور ميکني، تو که مثلا مسلماني، چقدر به اين کلمهها انديشيدهاي: جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد زبان، جهاد زنان!

  يا مقلب القلوب و البصار!
   انقلاب اسلامي بيش از هر چيزي انقلابي در جانهاست، و  هميشه اسفنديار رويينتن از ناحيه چشم آسيب خواهد ديد، درست است که صحنههاي سياسي و اقتصادي نيز اهميت دارند، اما درست نيست که همه هم و غم ما مصروف اين حيطهها شوند. پيشرفت اقتصادي، اقتدار سياسي و امنيت اجتماعي، کاهي است که به تبع گندمي به نام رشد اسلامي و انساني به دست ميآيد. و حال که همه متوليان و مسئولان به ميدانهاي سياسي و اقتصادي اهتمام کردهاند، بر ماست که ستادهاي فرماندهي و تبليغاتي جهاد اکبر را تشکيل دهيم و اين ستادها جز با جهاد اکبر برپا نميشوند. اهتمام به احکام مقدس شريعت، اهتمام به احيا و برپا داشتن نماز، اهتمام به اخلاق اسلامي و پرهيز از گناهان صغيره و کبيره، و... نياز به ستاد و بودجه و بيلبورد ندارد! نياز به جانهاي خاضع و روشن دارد.
  زنان به دليل درگيري کمتر در تامين معيشت خانوار، فراغتهايي دارند که ميتواند در خدمت آرمانهاي انقلاب اسلامي قرار گيرد، اشتباه نکنيد منظورم فعاليت اجتماعي نيست که البته آنهم به جاي خود، اما مهمتر از آن اهتمام زنان به مسئله خانواده و ساماندهي اين اداره مقدس است، فعاليتهاي تربيتي انديشيده شده در درون خانواده و تعاملهاي بين خانوادههاي خويشاوند و آشنا در نبرد بزرگ ما با شيطان بزرگ، اهميتي به مراتب بيشتر از موشکها و هواپيماها دارد، چرا که خانواده، غزه کوچکي است که در صلح و جنگ، همواره زير آتش بيامان آتشبارهاي صهيونيستي قرار دارد.
  دغدغه داشتن و وراجي کردن درباره اجتماع و اقتصاد و سياست و ارسال پيامکهاي طنزآميز بلافاصله بعد از پخش مجموعههاي تلويزيوني، و البته بهروز کردن مرتب وبلاگهاي شخصي هيچ دردي را از ما دوا نميکند! آيا تا به حال فکر کردهايم که چهبسا پيامکهاي جذاب و طنزآميز ما مصداق نجواي باطل است و از مهمترين تيرهاي شيطان براي از هم پاشيدن ستونهاي امت اسلامي است! يا فقط حواسمان به نگاه به نامحرم است! هر نوع عمل فرهنگي تا هنگامي که جهاد اکبر انجام نشود، فايدهاي ندارد و ابتر است. هنگامي که نفسهاي تربيتنشده دست به فعاليت اصلاحطلبانه فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي ميزنند، جز افساد نتيجهاي حاصل نميشود. نفس مخاطب حضور نفس فعال فرهنگي را بو ميکشد و از آن ميرمد. اما به هر ميزان که اين نفس تربيت يافت و جان شد، نفَسش در مخاطبان ميگيرد، مرور کنيد خاطره شهيد مطهريها و آوينيها را... و اقسام فعاليتهاي فرهنگي پروژهبازان و مهندسان خودخوانده فرهنگي را
   رويکرد جهادي به زندگي اسلامي در آغاز انقلاب در قالب نهادهايي ويژه انقلاب مثل بسيج، سپاه، نهضت سوادآموزي و جهاد سازندگي تجلي کرد اما به مرور دنياگرايي و بروکراسي وارداتي روحيه جهادي را مستهلک کرد و در نهايت به جايي رسيد که بروکراتهاي متخصص حتي نام جهاد را هم بر نتابيدند
  انقلاب اسلامي امروز بيش از هر چيز، نياز به مجاهداني دارد که ميدانهاي خالي جهاد اکبر را دريابند، جانهاي محکمي که با تمسک به قرآن و انديشه ديني، انواع و اقسام  جهاد را دريابند و  به آن اهتمام کنند! بياييد دوباره روايات و آيات جهاد را مرور کنيم...عليکم بالجهاد الاکبر!

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه