پيشرفته
 

موضوعات :

 • فلسطین
 • جهان اسلام و بیداری اسلامی

 • کلمات کليدي :

 • دموکراسی
 • اشغال
 • نخبگان
 • ملت فلسطین

 • دکتر دویک(رییس مجلس فلسطین)

  ديگر مطالب اين نويسنده :

  مطلب بعدي >   2110 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 8 : تاوان دموكراسي بيش از اندازه

  فرهنگ و بازتعريف «ممکن»
  نامه اي به اهالي فرهنگ و ادب عرب

  اشاره: دکتر عزيز دويک پس از احراز اکثريت قاطع آراء پارلمان توسط حماس، از سوي اين جنبش به رياست پارلمان فلسطين رسيد. او و تعداد زيادي از ديگر نمايندگان وابسته به حماس در يک اقدام انفعالي توسط صهيونيستها ربوده و به زندان افکنده شدند تا در اکثريت پارلماني حماس به نفع جنبش فتح خللي وارد آيد. متن زير بيانيه مهم دکتر دويک خطاب به فضاي روشنفکري و رسانهاي جهان عرب است که امروز مشخص شده يکي از نقاط قوت اسرائيل است و در رديف پايگاههاي نظاميرژيم صهيونيستي در منطقه عمل ميکند. دردنامه دويک که سال پيش منتشر شده امروز که صداي کفزدن روشنفکران عرب براي جنايتهاي اسرائيل بلند شده خواندنيتر و فهميدنيتر است.

   سلام عليکم
  اين ندايي از وجدان فردي است که ريشه آن در وجدان ملت فلسطين وامت عربي اوست. اين دعوتي آشکار از عقلهاي هوشيار و قلبهاي شنواست. شما شايسته ترين مردم براي گوش فرادادن به نبض تپنده انسانها هستيد و توانمندترين آنان براي ترجمه دردها و روياهايشان. شما گواهان حق، وجدان بيدار مردم، شنوندگان بيدار و خالقان معاني هستيد. اين اوصاف شايسته شماست. سياستي که با فرهنگ سر دشمني دارد و با فرهنگ سازان و خلاقان خصومت ميورزد سياستي است که از پايه و اساس ويران است. سياستي بدون روح، سياستي ترسو که خود و اهل فکر را از هم جدا نگه ميدارد. اما فرهنگ مثل سياست مذکور با خود نميجنگد. زيرا فرهنگ حقيقي در بطن خود پيام سياسي ديگري دارد که مشروعيت خود را از اهل درک ميگيرد و از جايي ديگر ديکته نميشود. اين سياست با سازشکاري ميانهاي ندارد و در برابر زور و خشونت ميايستد. اين سياست به تاريخي راهبردي متعلق است نه به يک مقطع زودگذر زماني.
   اين سياست به اصالت خود يعني تغيير و ايستادگي و حقيقت طلبي و عدالت محوري برميگردد نه به تونلهاي تنگ و تاريک تاييد و خضوع و تعظيم. ماموريت اين سياست آن است که صدايي باشد براي آنکه صدايي ندارد. حاضران را نويد به آينده نامعلوم نميدهد بلکه در فضاي حاضر حرکت ميکند تا آينده را روشني بخشد. ميداند که آينده وجود خارجي نيست که انتظار او را بکشد و نه متني است که ما را در پيشاني خود بنويسد. آينده طرحي است که بايد به دستان ما نوشته و محقق شود. فرهنگ حقيقي معناي سياست را در هنر  احتمالات خلاصه نميکند. زيرا قدرت حاکم اجازه تعريف محتمل و ممکن را آن گونه که بايد باشد نميدهد. اين فرهنگ تعريف ممکن را در پرتو نيروها و استعدادهاي پنهان امت خود ميجويد. اين رسالت سياسي و وجداني ماست تا بتوانيم مردم را به جايگاههاي لازم نه از سر لطف بلکه از منظر تکليف و وظيفه برسانيم.
  از اين رو نداي من به شما نداي خود به وجدان است و يادآوري براي تذکردهنده از جايگاه کسي که طوفانها و بليات او را محاصره کرده اند و ميداند که جز قدرت ايمان و تکيه بر ديوار امت پناهگاهي ندارد. اين جايگاه کساني است که روح امت را ترجمه ميکنند و خاطرات آن را حک ميکنند و بيداري ملت را ميطلبند.
  اهل تفکر و فرهنگ و ادب! شما شاهد بوديد و هستيد که ملت فلسطين در معرض چه هجمه هماهنگي شده و منظميقرار گرفت و چه حصار محکم و برنامهريزي شدهاي بر گرداگرد آن تنيدهاند تا با گرسنه کردن اين ملت آن را وادار به زانو زدن، تسليم اراده و تقديم روح خود به استعمارگران کنند و به خاطر آن که ملت اراده آزاد خود را در چارچوب يک دموکراسي واقعي و پاک به کار بست چه بلاهايي که بر سر مردم آن نياوردند. اينان همانهايي هستند که از ديرباز کشورهاي عربي را به خاطر نبود دموکراسي متهم به تمام خطايا و گناهان کردند تا چشمها را از گناهان و آلودگيهاي خود بگردانند. فقدان دموکراسي عربي را بهانه کردند تا برچسب نژادپرستي، افراطيگري و تروريسم را به ما بزنند. وعده ميدادند که رويکرد دموکراسي دواي هر مرضي است و وقتي مردم ما دموکراسي را تجربه کردند روي برگرداندند. از نظر آنان تنها تجربه دموکراسي کافي نبود بلکه نتايج آن مهمتر بود. اگر دموکراسي به نتايجي غير از آنچه ميخواهند، منتهي شود آن را کنده و پشت سر خود مياندازند. به اين علت تصميم گرفتند ملت فلسطين را به خاطر انتخابات آزاد تحت تعقيب قرار دهند.
  چه نفاقي! ابتدا ميگويند دموکراسي علاج تروريسم است سپس ادعا ميکنند که دولت حاصل از همين دموکراسي مورد ادعا دولتي تروريست است!
  اما ما که ملت را با اراده آزاد به سوي تشکيل حکومت رهنمون شديم بدون هيچ ترديدي اعلام کرديم پيروزي بزرگ نتيجه عمليات دموکراسي که ما را به تشکيل حکومت رساند نبود بلکه پيروزي از آن تماميت ملت ما بود و از آن تمام گروه هايي که به حکومت گردن نهادند. پيروزي محصول کساني بود که به هيچ شکلي از اشکال تحت تاثير دولت حاکم يا دولتهاي خارجي نبودند. مردميکه تحت تاثير پيام دموکراسي قدرتهاي بزرگ با اين نفاق رسواکننده قرار نگرفتند و معيار خود را براي دموکراسي هم سويي با منافع نيروهاي خارجي ندانستند. آيا در اين پيام قدرتهاي بيگانه نقض مباني دموکراسي را مشاهده نميکنيد؟ آيا پيام آنان در جهت تضعيف تلاش گروههاي مبارز مردميبراي استقرار دموکراسي واقعي و در مقابل حمايت از منطق استبداد و پشتيباني از گروههاي متخاصم با استقرار دموکراسي نيست؟
  برادران اهل انديشه، فرهنگي و اديب عرب!
  دفاع شما از ملت فلسطين و اراده آزاد آن در مقابل محاصره فعلي مانند دفاع شما از ارزشها و مباني است که به خاطر آن جنگيديد و مورد خصومت قرار گرفتيد و تمام سختيها و وظايف آن را به دوش کشيديد. اگر استعمارگران در دفاع از اين شعار شکست خوردند ما اميدواريم بتوانيد آن را به تحقق برسانيد و بتوانيم شعار دموکراسي را از کساني که ادعاي مالکيتش را دارند و مفهوم آن را احتکار کرده اند و خود را وارث آن ميدانند و مصاديق را آلوده ميکنند تا آن را در خدمت منافع خود بگيرند و يا خود را به وسيله آن از تخريب و ترور تبرئه کنند پس بگيريم. دموکراسي را از شبهات و تاثيرات خارجي برهانيم تا تنها ريشه آن  در امت، انتخاب آزاد و اراده مستقل ملت باشد و سلاحي باشد براي ما نه بر ما.
  از شما ميخواهيم قلمهاي خود را براي دفاع از ملت عربي فلسطين در محنت و رنج جاري تيز کنيد و از مباني دموکراسي، آزادي و عدالت در تمام جهان عرب دفاع کنيد. لازم نيست از منظر فکري و سياسي با ما موافق باشيد همانگونه که حکومت ما از برنامهها و مباني خود عدول نميکند تا بتواند حاميآزادگان با وجود اختلاف مذاهب و مرجع هايشان باشد.
  ذات فعاليت دموکراتيک، اقرار به سنت اختلاف و ضرورت سازمان دهي آن در چارچوب کليتهاي يک جامعه و تسليم در برابر انتخاب اين جامعه است تا اين گوناگوني و اختلاف به يک تعامل عياني بين نيروها و گروههاي همراه و نه منفرد منجر شود و فضاي سياسي عرصهاي براي پيشي گرفتن در زمينه خدمت رساني و برنامه ريزي براي ملتي باشد که اين اختيار را به حکومت تفويض کرده است.
  لذا تاکيد ميکنيم حکومتي که مردم انتخاب کرده اند نماينده يک گروه نيست و نبايد باشد. همان طوري که مبارزه و اعتراض در انحصار يک گروه نيست و نبايد باشد. بنابراين ما با صداي تمام ملت فلسطين از شما دعوت ميکنيم که در کنار تمام مردم فلسطين باشيد. قلم هايتان را براي آماده سازي مردم، نهضت آنان وشکستن اين حصار تحميلي بکار گيريد. ملت فلسطين ثابت کرده است حقوق و کرامت خود را به بهاي اندک زيرپا نميگذارد و روح آن بر شکست عصيان ميکند.
   برادران شريف انديشه ورز، فرهيختگان و اديبان! هرگز از اين اعتقاد خود دست نخواهيم کشيد که طرح صهيونيستي در چارچوب طرح استعماري است که تمام امت عربي و طرح قيام آن را مورد هدف قرار داده است.
  و اگر بخواهيم آنتي تزي در مقابل اين تز داشته باشيم مبارزه و جهاد ما عليه اشغالگران صهيونيست بايد در قالب طرح آزادسازي عربي باشد. بر اين اساس هر پيروزي در نهضت مردم فلسطين، يک پيروزي براي کل امت عربي به شمار ميآيد. همان گونه که هر پيروزي عربي ملت فلسطين را در مبارزه خود يک گام به سوي اهدافش نزديک تر ميکند. به اين دليل ايمان داريم که اهداف جبهه فکري و فرهنگي که فرماندهي آن را شما  بر عهده داريد در نهايت با اهداف و خون شهداي فلسطين گره خورده است. دفاع شما از مردم فلسطين به مثابه پشتيباني برادرانتان نيست بلکه در واقع دردفاع از خود اعراب و عربيت است. يک عرصه جدي از کشمکشهاي جاري، بحران معاني و مفاهيمياست که دولتهاي زورگو سعي در جلوگيري از ارائه آنها به عقلها وقلبهاي مردم ما دارند تا اين مفاهيم را به مجردات دور از ذهني بدل کنند. مفاهيميچون مقاومت در برابر اشغال، حق طلبي، عدالت خواهي قيام و شهادت مفاهيميشده اند که متهم به تعلق به گذشته و اوهام شاعران و خيالات خيال بافان هستند وبعد اين معاني به مفاهيميمانند تندروي و تروريسم تبديل ميشوند.
  در حال حاضر اشغال عقلها و انديشهها به خطرناکي اشغال سرزمينهاست. اين امر ضمانتي براي دشمنان است تا آسانتر به اشغال و نابودي طرح آزادي و آزادسازي اقدام کنند. و با توجه به اينکه شما صاحبان انديشه و وجدان آگاه هستيد اين وضعيت ماموريتهاي بزرگي را بر سر راه شما گذاشته است و قلمهاي شما در خط مقدم اين جبهه و بعد در حمايت از روح است و بقاي آن ايفاي نقش ميکنند.
   اين نداي من به شما برادران شريف، انديشه ور، فرهيخته و اهل ادب در زمينه ميهن بزرگ عربي مان است و من يقين دارم با زندگان سخن گفتهام و کلاميرا به گوشهاي شنونده رساندهام.

                                                                                                                    والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه