پيشرفته
 

موضوعات :


کلمات کليدي :


مطلب بعدي >   2056 تعداد بازديد
10.00 (1 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
راه شماره 31 : ویژه نامه شهید آوینی

آوینی؛ آفرینند های بی سابقه

هنر آشتی دادن نظام اسلامی با مدرنیته ای سیاسی و زیبایی شناختی

انی-یس دویکتور استادیار دانشگاه پاریس (سوربن-پانتئون) 1، مدرس و پژوه شگر تاریخ سینما، عضو مرکز مطالعات وپژوه شهای تاریخ و زیبای یشناسی سینما 2 و استادیار پیشین دانشگاه اوینیون 3 است. وی متخصص آفرین شهای سینماییدر سرزمی نهای اسامی به ویژه در ایران است و در زمین هی سینمای ایران پس از انقلاب اسامی، فیل مسازی در زمان جنگ:مطالعه ی موردی جنگ ایران و عراق و جنگ های افغانستان -از سال 1358 به این سو- ، نمایش سینمایی مرگ در جنگدر کشورهای اسامی، انقلا بها و بحرا نهای سیاسی در سینما، اسام در تلویزیون و سینما مطالعه و تحقیق م یکند.پایا ننامه ی دکتری علوم سیاسی وی با موضوع «سیاست فرهنگی جمهوری اسامی ایران: نمون هی سینما ) 1979 تا 1997 ( 4-که در سال 2000 به راهنمایی برنار بوتیوو 5 در مؤسسه ی مطالعات سیاسی ا کس-آن-پروانس 6 )در جنوب فرانسه( ارایه شدهاست- با عنوان «سیاس تگذاری سینمای ایران: از آیت الله خمینی تا رییس جمهور خاتمی 7» در سال 2004 از سوی مرکزملی پژوهش های علمی فرانسه منتشر شده است. از وی ه مچنین کتاب «آفرین شهای هنری معاصر در کشورهای اسامی:هنرها در تن شها » )انتشارات کیمه؛ 2006 با همکاری ژوسلین داخلیا، سیلویا نائف و ژان-شارل دپول( 8 به انتشار رسیدهاست. ه مچنین از ایشان مقالات دیگری در زمین هی معرفی سینمای مستند جنگ در ایران -به ویژه معرفی شهید آوینی- برایمخاطبان غیرفارس یزبان نوشته است که برای نمونه می توان به مقاله ی «چگونه می توان ایمان را در جبه هی جنگ به تصویرکشید و تماشا گران تلویزیون آن را چگونه تجربه م یکنند؟ » در کتاب «سینمای دفاع مقدس در ایران: مذهب، شهادت و هویتملی 9» اشاره کرد. وی از سال 1994 تا 1998 را در تهران به تحقیق گذرانده است و در خلال سا لهای 2006 تا 2009 مدیر برنامه یسینما و تصویر 10 در مؤسس هی فرانسوی پژوهش های ایرانی 11 )وابسته به بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران( بوده است.دویکتور به تازگی موفق شده است با نگارش پایان نامه ای درباره ی شهید آوینی به رتب هی دانشیاری در مؤسسه ی ملی تاریخهنر پاریس (سوربن) ارتقاء یابد. مقاله ی پی شرو 12 ، مقال های برای مخاطب عام فرانسوی زبان است که در آن ضمن معرفیشهید سید مرتضی آوینی به نکات قابل توجهی در باب اندیش هی سینمایی او پرداخته شده است. خانم دویکتور، آوینی را درفرم و محتوا صاحب سبکی خاص خود در سینمای مستند جنگ م یداند؛ سینما گری عارف و مدرن که با برداشتی متفاوت ازمفهوم زمان، غیب و شهود و رو شهای خاص فیل مبرداری و مونتاژ و اندیش های منسجم، بیننده را در روایت خود به صورتیفعال درگیر م یکند و با نگاهی متعهد و مسئولانه به مقوله ها ی انقلاب و جنگ و روایت آن، زمین هی آشتی دادن انقلاب و نظاماسامی را با دنیای مدرن و زیبای یشناسی فراهم می کند. روایت او از دفاع مقدس بر تصویری پیچیده از جنگ و مفهوم نزاعدایمی حق و باطل استوار است که آن را از نزاع دو قوم و دو ملت یا جنگ دو کشور فراتر قرار می دهد و نام آوینی را در سلسله یفلسف هی عرفان شیعی ثبت می کند؛ با این تفاوت که آوینی افزون بر قلمی در دست، دوربینی نیز بر دوش دارد و از زبان تصویرعاوه بر تمثیل استفاده م یکند. سبک آوینی روایت ب یخدش هی فتح -به مفهوم عرفانی آن- است. او در راستای این روایت،تکنیک را به خدمت خود در م یآورد؛ اما با اختیار و آ گاهانه از ابزارها و تکنیک های کارگردانیِ خار قالعاده برای قهرما نسازیپرهیز م یکند. روایت فتح، روایت انسا نهایی عادی است که داوطلبانه وارد میدان نبرد م یشوند و خرق عادت م یکنند.این ترجمه با موافقت و نظارت نویسنده، از فرانسوی به فارسی برگردانده شده است. از لطف و همکاری ایشان سپاس گزاریم.

دسته بندي هاي برگزيده
آرشيو راه